Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zvýšenie účasti Slovenska v programe Horizont EurópaProgram Horizont Európa. Zdroj: EC

Z hľadiska vývoja počtu schválených projektov so slovenskou účasťou v programe Horizont Európa sme zaznamenali zvýšenie účasti v porovnaní s programom Horizont 2020. Prinášame porovnanie účasti Slovenska v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 a Horizont Európa.

Účasť SR v programe Horizont 2020

Z údajov Európskej komisie z novembra 2022 vyplýva, že k (11/2022) sa SR v rámci programu Horizont 2020 (2014 – 2020) podieľala na príprave 3 555 oprávnených projektových návrhov. Počas siedmich rokov trvania programu Horizont 2020 (H2020) sa slovenské organizácie zapojili do 515 projektov (podpísané granty) s celkovými 696 účasťami slovenských subjektov. Z hľadiska počtu účastí v projektoch sa SR umiestnila na 24. mieste v rámci EÚ-28 (graf 1). Z hľadiska výšky získaného príspevku EÚ pre slovenských prijímateľov 136,9-mil. EUR sa SR umiestnila na 25. mieste v rámci EÚ-28 (graf 2). 

Graf 1: Počet účastí v programe Horizont 2020 (EÚ-28)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (11/2022) 

Graf 2: Príspevok EÚ v programe Horizont 2020 (EÚ-28)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (11/2022)

Z hľadiska vývoja počtu schválených projektov H2020 so slovenskou účasťou v období rokov 2014 – 2020 (graf 3) môžeme vidieť, že najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2016 (98 projektov) a 2020 (94 projektov).

Graf 3: Vývoj počtu schválených projektov H2020 (2014 – 2020)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (11/2022)

Analýza účastí SR v programe Horizont 2020 (H2020) síce ukázala vyššiu úspešnosť slovenských projektových návrhov v porovnaní s priemerom EÚ (miera úspešnosti SR dosiahla 13,33 %, priemer EÚ-28 bol 11,97 %), SR ale zaostala v celkovom počte projektových návrhov (3 555) v programe Horizont 2020 v rámci porovnania krajín EÚ-28 (graf 4).

Graf 4: Oprávnené projektové návrhy v programe Horizont 2020 (EÚ-28) 

Horizon Dashboard, EC (11/2022)

Pri hodnotení účasti SR v H2020 je zreteľná nízka účasť slovenských organizácií v úlohe koordinátora v projektoch programu (81 účastí v úlohe koordinátora z celkového počtu 715 účastí slovenských organizácií v projektoch H2020).

Súvisí to s veľmi obmedzenou skúsenosťou slovenských subjektov s touto náročnou úlohou. Ťažkosti slovenských záujemcov pri prieniku do medzinárodných konzorcií vyplývajú z ich nedostatočnej internacionalizácie a prepojenia s inými partnermi v rámci rôznych európskych či medzinárodných sietí. 

K najúspešnejším organizáciám v projektoch H2020 z hľadiska počtu účastí patria: STU v Bratislave (44 účastí, 4x ako koordinátor) CVTI SR (36 účastí, 4x ako koordinátor), SAV (34 účastí, 2x ako koordinátor), UK v Bratislave (29 účastí, 8x ako koordinátor), Žilinská univerzita (16 účastí, 1x ako koordinátor), Technická univerzita v Košiciach (15 účastí, 1x ako koordinátor), Pedal Consulting (11 účastí, 1x ako koordinátor), Ústav Informatiky SAV (10 účastí, 1x ako koordinátor), Biomedicínske centrum SAV (9 účastí, 2x ako koordinátor), SPU v Nitre (9 účastí, 1x ako koordinátor), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (8 účastí, 2x ako koordinátor), UPJŠ v Košiciach (6 účastí, 1x ako koordinátor), atď. (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Top slovenské organizácie v projektoch H2020

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (11/2022)

Z analýzy slovenskej účasti v programe  H2020 ďalej vyplýva niekoľko problematických oblastí, na zlepšenie ktorých je potrebné sa sústrediť:  

  • Nízky počet podaných projektových návrhov slovenskými organizáciami.
  • Projektov sa zúčastňuje obmedzený počet výskumníkov a výskumných tímov.  
  • Nevytváranie kontaktu s európskym výskumom z dôvodu sústredenia sa na projekty štrukturálnych fondov EÚ.  
  • Vyššia účasť v podporených projektoch a projektoch zameraných na spoluprácu (coordination and support actions – CSA) ako vo výskumných projektoch.  
  • Nízka účasť v projektoch špičkového výskumu podporených Európskou radou pre výskum (ERC).
  • Nízky podiel koordinátorov výskumných projektov.  
  • V prípade úspešného členstva v konzorciu slovenským subjektom často prislúchajú menšie úlohy s nižším rozpočtom.  

Slovensko tak zaostáva v medzinárodnej spolupráci, čo má negatívny dopad na kvalitu národného výskumu, keďže sa nevytvárajú potrebné prepojenia s excelentnými výskumnými tímami v zahraničí. Pritom okruh aktívnych účastníkov projektov je pomerne obmedzený a väčšina výskumných tímov sa ani nesnaží o európske projekty uchádzať.   

Účasť SR v programe Horizont Európa

Z údajov Európskej komisie z januára 2023 vyplýva, že k (1/2023) sa SR v rámci programu Horizont Európa (2021 – 2027) podieľala na príprave 534 oprávnených projektových návrhov, ktoré boli predložené prostredníctvom 114 výziev k podaniu projektových návrhov. Celkový požadovaný príspevok EÚ pre slovenské výskumné tímy dosiahol 228,7-mil. EUR. Počet návrhov na financovanie so slovenskou účasťou dosiahol 130. Úspešnosť projektových návrhov so slovenskou účasťou tak dosiahla 24,34 % (priemerná úspešnosť projektových návrhov v rámci celého programu Horizont Európa dosiahla 16,13 %). SR však stále zaostáva v rámci porovnania EÚ-27 v celkovom počte podaných projektových návrhov slovenskými organizáciami (graf 5). 

Graf 5: Oprávnené projektové návrhy v programe Horizont Európa (EÚ-27)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (1/2023) 

Analýza účasti SR v programe Horizont Európa (HE) ďalej ukázala, že SR sa zapojila do 116 projektov (podpísané granty) s celkovými 149 účasťami slovenských subjektov. Z hľadiska počtu účasti v projektoch sa SR v umiestnila na 23. mieste v rámci EÚ-27 (graf 6). Z hľadiska výšky získaného finančného príspevku EÚ pre slovenských prijímateľov (28,4 mil. EUR) sa SR umiestnila na 24. mieste v rámci EÚ-27 (graf 7).  

Graf 6: Počet účastí v programe Horizont Európa (EÚ-27)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (1/2023) 

Graf 7: Príspevok EÚ v programe Horizont Európa (EÚ-27) 

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (1/2023) 

Z hľadiska vývoja počtu schválených projektov HE so slovenskou účasťou v období od 2/2022 do 11/2022 (graf 8) môžeme vidieť, že v priebehu sledovaného obdobia bolo schválených spolu 116 projektov, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti počtu schválených projektov (28) v prvom roku trvania programu H2020.

Graf 8: Vývoj počtu schválených projektov HE (2/2022 – 11/2022)

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (1/2023)

Z analýzy hodnotenia účastí SR v HE (stav k 1/2023) ďalej vyplýva, že zo 149 účastí slovenských organizácií v projektoch bolo 14 účastí v úlohe koordinátora (najviac UK v Bratislave 4x, Pedal Consulting 2x).

K najúspešnejším slovenským organizáciám v projektoch HE z podľa počtu účastí patria: CVTI SR (12 účastí), Pedal Consulting (11 účastí, 2x ako koordinátor), UK v Bratislave (7 účastí, 4x ako koordinátor), Kempelenov inštitút inteligentných technológií (5 účastí, 1x ako koordinátor), Biomedicínske centrum SAV (5 účastí), STU v Bratislave (4 účastí, 1x ako koordinátor), Ekonomická univerzita v Bratislave (4 účastí, 1x ako koordinátor), SAV (4 účastí), Bioeconomy cluster (4 účastí), SPU v Nitre (4 účastí), Ústav ekológie lesa SAV (3 účastí, 1x ako koordinátor), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (3 účastí, 1x ako koordinátor), Žilinská univerzita (3 účastí), atď. (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: Top slovenské organizácie v projektoch HE

Zdroj: Horizon Dashboard, EC (1/2023)

Zdroj: EC, Horizon Dashboard, zverejnené: 19. 1. 2023, autor: rpa