Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenským prostredím
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie odborných konzultácií

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v týchto oblastiach:

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programu Horizont Európa, slovenskej výskumno-inovačnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

 

 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií a odporúčaní
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli
 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Styčná kancelária poskytuje svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaM SR.