Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

15. edícia V4 tréningu pre projektových manažérov a manažérky v oblasti výskumu – Registrácia otvorená

Kancelária SLORD spolu s partnermi spúšťa registráciu na ďalšiu edíciu medzinárodného tréningu zameraného na rozvoj zručností podporného personálu vo výskume s názvom V4 Training for Research Project Managers.

V poradí už pätnásta edícia sa bude konať 11. – 13. marca 2024 v Bruseli.

Organizácia prebieha v rámci spolupráce V4 Research & Innovation in Brussels, ktorá združuje bruselské styčné kancelárie pre výskum a inovácie krajín Vyšehradskej štvorky.

 

Pre koho je tréning určený?

Je určený zamestnancom a zamestnankyniam verejných ako aj súkromných organizácií, ktorí sa venujú podpore výskumu a inovácií. Ide najmä o pracovné pozície ako sú projektoví manažéri a manažérky, administrátori a administrátorky výskumu, koordinátori a koordinátorky projektov, referenti a referentky projektových oddelení, centier transferu technológií a pod.

Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov a výskumníčky.

 

Čo je cieľom tréningu?

Školenie má účastníkom a účastníčkam pomôcť:

 • lepšie sa orientovať v politikách EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • porozumieť ich vplyvu na projekty programu Horizont Európa
 • nadviazať nové kontakty
 • rozvíjať networkingové zručnosti
 • zdieľať príklady dobrej praxe projektového manažmentu

Účastníci a účastníčky budú môcť získať cielené informácie o politikách a iniciatívach s dopadom na ich prácu. Stretnú sa so zástupcami a zástupkyňami Európskej komisie, projektovými manažérmi a manažérkami z regiónu V4 i ďalších krajín EÚ a tiež predstaviteľmi a predstaviteľkami iných organizácií pôsobiacich v Bruseli.

 

Program

Trojdňový program v anglickom jazyku bude zahŕňať:

 • prezentácie v podaní rečníkov a rečníčok z organizácií Európskej komisie
 • prezentácie ďalších expertov a expertiek z praxe
 • interaktívne aktivity
 • voliteľnú časť venovanú PM2 [PM squared] metodológii projektového manažmentu

Program predošlej edície nájdete v odkazoch na konci článku.

 

Kto hradí náklady?

Samotný tréning poskytujeme bezplatne. Podmienkou je aktívna účasť na všetkých dňoch školenia.

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia účastníka/účastníčky.

 

Ako sa prihlásiť?

Kapacita tréningu je 35 miest – 7 pre každú krajinu Vyšehradskej štvorky a 7 spoločne pre účastníkov a účastníčky z iných európskych krajín.

Uchádzači a uchádzačky zo slovenských organizácií sa naň môžu prihlásiť prostredníctvom tohto registračného formulára.

Výzva na prihlasovanie je predĺžená do 12. januára 2024.

Vybraní účastníci/účastníčky budú kontaktovaní/é e-mailom do 26. januára 2024.

 

Výberový proces:

Čo od vás očakávame?

 • základné poznatky o rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie
 • aspoň prvotné skúsenosti s ich fungovaním
 • záujem o rozvoj svojich zručností
 • jasný zámer vašej organizácie aktívne participovať v programe Horizont Európa alebo predchádzajúca skúsenosť s účasťou v niektorom rámcovom programe (Horizon Europe, H2020, prípadne FP7) a ambícia zvýšiť svoje šance na úspech.

Podmienky prihlásenia do výzvy

 • Uchádzač/uchádzačka musí byť zamestnaný/á vo verejnej alebo súkromnej inštitúcii s výskumno-inovačnou pôsobnosťou so sídlom na Slovensku
 • Tá istá osoba sa môže tréningu zúčastniť len raz za obdobie jedného rámcového programu (Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie)

Hodnotenie

Kancelária SLORD si vyhradzuje právo výberu uchádzačov/uchádzačiek. Výber sa uskutoční na základe informácií a motivácie uvedených v registračnom formulári. Prihlášky posudzujeme z hľadiska cieľového profilu účastníkov/účastníčok a s ohľadom na náš cieľ poskytnúť túto príležitosť čo najrozmanitejšej skupine osôb a inštitúcií.

V prípade, že počet kvalitných prihlášok prevýši počet voľných miest, vyberieme maximálne jedného záujemcu/záujemkyňu za organizáciu. V takomto prípade tiež uplatníme pravidlo minimálne 50-percentného zastúpenia organizácií z verejného sektora.

 

Kontaktná osoba

Zuzana Černáková (zuzana.cernakova@cvtisr.sk).

 

Dokumenty

Registračný formulár

Program predošlej edície

 

Zverejnené 13.12.2024, slord