Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC hľadá troch nových programových manažérov EIC

Európska rada pre inovácie (EIC) a Výkonná agentúra pre MSP (EISMEA) oznámila významnú príležitosť pre odborníkov v oblasti vedy, technologického výskumu a podnikania. Otvorené sú až tri pozície programových manažérov EIC, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa, zameraného na pokrok v inováciách od počiatočného štádia výskumu až po ich uvedenie na trh.

Manažéri programu EIC budú mať celý rad kľúčových povinností:

 1. Identifikovať výzvy pre vznikajúce technológie a prelomové inovácie;
 2. Riadiť vybrané projekty a podporiť ich uvádzanie na trh;
 3. Zúčastňovať sa ako experti na rôznych výberových komisiách;
 4. Identifikovať príležitosti a problematické miesta v európskych inovačných ekosystémoch;
 5. Poskytovať strategické poznatky a reporty tvorcom politík a prispievať do reportu EIC Tech;
 6. Každý programový manažér bude tiež reprezentovať EIC a podporovať inovácie, ktoré sú prospešné pre európskych občanov a sú v súlade s cieľmi udržateľnosti.

Výzva je otvorená pre odborníkov v konkrétnych oblastiach:

 • Zdravie (biotechnológie a farmaceutické výrobky)
 • Umelá inteligencia
 • Energetické systémy a zelené technológie

Uchádzači musia spĺňať niekoľko kritérií:

 1. Ukončené vysokoškolské štúdium v trvaní najmenej štyroch rokov v oblasti súvisiacej s prelomovými technológiami alebo deep tech inováciami;
 2. Znalosť jedného jazyka EÚ a uspokojivá znalosť ďalšieho jazyka EÚ;
 3. Občianstvo EÚ s plnými právami;
 4. Splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov vrátane vojenskej služby;
 5. Bezúhonnosť a fyzická spôsobilosť na plnenie príslušných povinností;
 6. Minimálne 10 rokov relevantných profesionálnych skúseností po získaní kvalifikácie, preukázateľnej uznávanými kolegami v danej oblasti.

Programoví manažéri budú navrhovať ambiciózne výzvy v oblastiach svojej expertízy so zameraním na nové interdisciplinárne spolupráce, ambiciózne ciele a vysoko rizikové prístupy, pričom budú zohľadňovať etické faktory a faktory udržateľnosti. Táto výzva predstavuje jedinečnú šancu pre odborníkov formovať budúcnosť technologického pokroku v rámci programu Horizont Európa.

Ako príklad práce EIC manažérov je možné si pozrieť 5 technologických reportov, ktoré boli vypracované pre oblasti ako umelé živé materiály, bunková a génová terapia, nové cesty k výrobe ekologického vodíka, nástroje pre meranie a stimulovanie činnosti mozgových tkanív a vnútorné povedomie AI.

Vybraný kandidáti budú zamestnaní ako Temporary Agent AD9-AD11 na úvodné obdobie 2 rokov s možným predĺžením až na 4 roky.

Uzávierka prihlášok je 26. januára 2024.

Súčasní manažéri EIC

Viac informácií

Zverejnené 13.12.2023, slord