Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia vyhlásila výberové konanie na vytvorenie „Poradného výboru pre mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia“

 

Európska komisia vyhlásila výzvu na podávanie prihlášok na členstvo v odbornej skupine „Poradný výbor pre mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia.“

Na žiadosť Komisie alebo Výboru pre zdravotnú bezpečnosť bude táto odborná skupina vykonávať úlohy stanovené v článkoch 23 a 24 nariadenia (EÚ) 2022/2371.  Okrem toho bude poskytovať odborné znalosti Komisii počas formulovania vykonávacích opatrení predtým, ako sa tieto opatrenia predložia komitologickému výboru.

Skupina expertov poskytuje Komisii alebo Výboru pre zdravotnú bezpečnosť poradenstvo prostredníctvom svojich stanovísk k témam ako:

  • či určitá hrozba predstavuje ohrozenie verejného zdravia na úrovni Únie
  • ukončenie ohrozenia verejného zdravia na úrovni Únie

Zároveň bude odborná skupina reagovať na:  

  • formulovanie reakčných opatrení, vrátane komunikácie o rizikách a krízach, ktoré sa majú adresovať všetkým členským štátom v súlade s rôznymi štádiami hrozby v Únii
  • identifikácia a zmiernenie významných nedostatkov, nezrovnalostí alebo neprimeraností v opatreniach, ktoré sa prijali alebo sa majú prijať na obmedzenie a zvládnutie konkrétnej hrozby a prekonanie jej vplyvu, vrátane klinického riadenia a liečby, nefarmaceutických protiopatrení a potrieb výskumu v oblasti verejného zdravia
  • stanovenie priorít v oblasti zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporných opatrení, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni Úni
  • akékoľvek následné odporúčania politických opatrení na riešenie a zmiernenie dlhodobých dôsledkov konkrétnej hrozby

Skupina sa bude skladať najviac z 51 členov. Očakáva sa, že členovia, ktorí sú vymenovaní ako súkromné osoby, budú konať nezávisle a vo verejnom záujme, pričom ich funkčné obdobie je päťročné s možnosťou predĺženia.

Cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ktoré vzniknú účastníkom činností skupiny a podskupín, prepláca Komisia.

Prihlásiť sa je možné do 15. decembra 2023.

Vítané sú najmä prihlášky odborníkov a odborníčok so znalosťami v týchto oblastiach:

• Občianska spoločnosť (vrátane zástupcov zdravotníckych a sociálnych profesijných združení)

• Zásobovanie energiou a vodou, kanalizácia a odpadové hospodárstvo

• Médiá a komunikácia

• (Ľudská) doprava

• Veterinárna činnosť

• Chemický sektor

• Obchodné a právne činnosti

• Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a životné prostredie

• Financie, poistenie a nehnuteľnosti

• Činnosti v oblasti IT služieb

• Vzdelávanie a školenia

• Pohostinstvo a cestovný ruch

• Osobné služby, administratívna podpora, bezpečnostné a vyšetrovacie činnosti

Zverejnené  04.12 2023, slord