Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Week of Innovative Regions (WIRE) 2017


Začiatok: 28. 06. 2017 00:00

Koniec: 30. 06. 2017 00:00

Organizátor: Technická univerzita v Košiciach, Európska komisia

Miesto konania: Košice

Štát: Slovensko
<img src=/Letak_graficky_pofklad_front_side.png />

V dňoch od 28. do 30. júna 2017 bude organizovaný 8. ročník výročnej konferencie Európskej Komisie – Week of Innovative Regions in Europe (WIRE): WIRE 2017 s podnázvom ‚Socially responsible, creative and trusted regional innovation in the digital era‚ Technickou Univerzitou v Košiciach s podporou Európskej Komisie, Directorate-General for Research & Innovation, Spreading Excellence and Widening Participation a priamo nadväzuje na Slovenské predsedníctvo.

Táto konferencia tvorí od roku 2010 hlavné európske politické fórum pre oblasť rozvoja inovácií a regiónov. Ambíciou konferencie WIRE2017 tento rok je umožniť hlbšie pochopenie úlohy a potrieb výskumu a inovácií v oblasti digitalizácie pre dosiahnutie vyššieho celospoločenského dopadu v regiónoch a spoločensky zodpovednej digitálnej budúcnosti našej spoločnosti (napr. boj proti chudobe a redukcia príjmovej nerovnosti, digitálny rozvoj miest a vidieka, zodpovedné dátové hospodárstvo, lokálna vs. globálna digitálna ekonomika, súlad politík a výskumu s potrebami ľudí a pod.), ako aj pre napĺňanie cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a podpory zamestnanosti. Načasovanie konferencie dáva zároveň priestor na diskusiu o budúcnosti európskeho výskumu a inovácií pre ďalšie programovacie obdobie.

WIRE2017 bude obohatený o množstvo sprievodných akcií a inovácií (návšteva technologických centier a parkov, prechádzka po Košiciach, holografická projekcia, neformálne networkingové zariadenie a i.) ako aj o otvorený networkingový a prezentačný priestor pre prezentácie kreativity a inovatívnosti mladej generácie, start-upov, kreatívne inštalácie, postery a prezentácie o zaujímavých projektoch, víziách v oblasti sociálnych a rozvojových inovácií, Hackathon pre digitálne sociálne inovácie a pod.

Témy konferencie:
•    Digitálne inovácie pre väčší celospoločenský dopad
•    Post 2020 Agenda a rozširovanie účasti
•    Kreativita pre inovačný rozvoj
•    Vízie a trendy pre zodpovednú digitálnu budúcnosť

Dodatočné informácie o konferencii, registrácii, ubytovaní, doprave, programe a možnostiach účasti sú uvedené na oficiálnej stránke konferencie www.wire2017.eu.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorá môže byť kľúčová pri diskusii o kritických aspektoch, potenciáli a hrozbách digitálnej evolúcie a budovaní sociálne zodpovednej digitálnej budúcnosti.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu podujatia je počet registrovaných účastníkov limitovaný na 250. Účasť na konferencií je bezplatná.

Pridať do Google Calendar