Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK hľadá členov do expertnej skupiny pre vplyv pandémie COVID-19 na rodovú rovnosť vo výskume a inováciách v EÚEurópska komisia zriaďuje expertnú skupinu pre vplyv pandémie COVID-19 na rodovú rovnosť vo výskume a inováciách v EÚ, ktorá je financovaná v rámci pracovného programu Horizont Europe na roky 2021 – 2022 s názvom Rozšírenie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.

Cieľom skupiny bude pripraviť štúdiu o vplyve pandémie COVID-19 a obmedzujúcich opatreniach zavedených na inštitucionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ na rodovú rovnosť vo výskume a inováciách, a to najmä v oblastiach, ako je:

  • produktivita výskumníkov;
  • kariérny rast a neisté pracovné podmienky;
  • rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a rodinnou starostlivosťou;
  • výskumné siete, spolupráce a mobilita;
  • postupy riadenia a hodnotenia grantov;
  • rodovo podmienené násilie v nových pracovných modalitách;
  • začlenenie rodového rozmeru do výskumu COVID-19.

Výzva na podávanie prihlášok na výber členov expertnej skupiny je otvorená do 25. novembra 2021, 12:00 SEČ.

Ak ste odborníkom/odborníčkou v jednej alebo viacerých z vyššie uvedených oblastí, vyplňte a pošlite svoju žiadosť s potrebnými dokumentami a priloženým životopisom a motivačným listom a pošlite ich e-mailom na adresu RTD-GENDERINRESEARCH@ec.europa.eu do 25. novembra 2021, 12:00, SEČ.

Viac informácií

Zdroj EK; zverejnené 29.10.2021, slord