Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Komisia spája sily s členskými štátmi s cieľom spustiť spoločný cloud pre kultúrne dedičstvo EurópyCultural heritage | Culture and Creativity

Komisia začala dialóg s členskými štátmi o spolupráci na vytvorení spoločného cloudu pre kultúrne dedičstvo, ktorý má pomôcť uchovať európske kultúrne bohatstvo prostredníctvom digitálnej infraštruktúry. Cieľom tohto cloudu je podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi, tvorivými a technologickými odvetviami a ich spoločnú tvorbu.

Spoločný cloud s plánovaným rozpočtom 110 miliónov eur do roku 2025 z programu Horizont Európa bude jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní bezprecedentnú interdisciplinárnu a širokú spoluprácu medzi odborníkmi, ako sú akademickí pracovníci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a reštaurátori. Poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a zdokumentovanie údajov, čo spolu výrazne napomôže zachovanie, ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva a dodá im nový digitálny rozmer. Jeho cieľom je uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie inštitúcie alebo inštitúcie vo vzdialenejších lokalitách.

Doteraz sa digitalizovalo len 30 % až 50 % kultúrnych zbierok v Európe. V prípade trojrozmerných zobrazení veľkých štruktúr a krajiny kultúrneho dedičstva, ktoré sú základom hĺbkového vedeckého výskumu, sú štatistické údaje ešte slabšie. Okrem toho väčšina používaných noriem nie je jednotná, vysledovateľná ani bezpečná, čo ohrozuje hmotné aj nehmotné kultúrne poklady Európy.

Vývoj cloudu sa uskutoční v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na príprave pracovného programu Horizont Európa na zavedenie štruktúry, služieb a nástrojov pre cloudovú infraštruktúru. Výzvy na predkladanie návrhov sa majú vyhlásiť v rokoch 2023 a 2024.

Viac informácií:

Zverejnené 30.6.2022, slord