Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Noví členovia Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiáchEurópska komisia dňa 26. januára 2022 vymenovala 15 nových členov novej Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE).

EGE poskytuje poradenstvo vo všetkých aspektoch politík a právnych predpisov Komisie, v ktorých sa etické a spoločenské aspekty a základné práva prelínajú s rozvojom vedy a nových technológií.

Novozaložená skupina združuje špičkových odborníkov z celej Európy a sveta. Jej členovia majú ďalekosiahle znalosti o súčasnom a vznikajúcom etickom vývoji a prinášajú bohaté skúsenosti z akademického prostredia, etických a vládnych poradných orgánov. Úplný zoznam novovymenovaných členov je k dispozícii tu. 

Vymenovania nasledovali po obnovení právneho mandátu skupiny EGE a zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí v minulom roku, čím sa opätovne potvrdil záväzok Európskej komisie zakotviť etiku do politík EÚ a podporovať Úniu ako spoločenstvo hodnôt. Nové zloženie EGE odráža široký interdisciplinárny záber skupiny a predstavuje široké spektrum odborných znalostí z oblasti prírodných a spoločenských vied, humanitných vied, filozofie, etiky a práva.

Súvislosti

Od svojho vzniku v roku 1991 poskytuje EGE Európskej komisii vysokokvalitné nezávislé poradenstvo. Jej pôsobnosť sa postupne rozšírila zo zamerania na biomedicínsku etiku na širšie skúmanie hlavných spoločenských otázok súčasnosti. Predchádzajúce stanoviská EGE sa zameriavali na také rozsiahle témy, ako je budúcnosť práce a etika úpravy genómu.

V novom zložení sa skupina EGE opäť skladá z 15 vysoko kvalifikovaných, nezávislých členov, ktorí boli vymenovaní za svoje osoby. Skupina sa zodpovedá predsedovi Európskej komisie a kolégiu komisárov ako celku a bola zriadená v priamej zodpovednosti európskeho komisára pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Členovia boli vybraní zo 150 kandidátov, ktorí reagovali na verejnú výzvu na predkladanie prihlášok. Výberový proces sa uskutočnil s podporou externého identifikačného výboru, ktorého úlohou bolo zabezpečiť odbornú skúsenosť na vysokej úrovni a vyváženosť z hľadiska tematickej odbornosti, ako aj geografickej rozmanitosti a rodovej príslušnosti.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 31.1.2022, slord