Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priority francúzskeho predsedníctva Rady EÚ v oblasti výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávaniaFrancúzsko bude predsedať Rade Európskej únie od 1. januára do 30. júna 2022. Po portugalskom a následne slovinskom predsedníctve v roku 2021 začne Francúzsko vykonávať tzv. predsednícke trio, ktoré tvorí s Českom a Švédskom.

Zaujíma Vás, aké budú jeho priority v oblasti výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania? Čítajte ďalej.

Dňa 20. decembra 2021 od 11:00 do 12:30 sa uskutočnil online seminár IGLO Open, na ktorom priority Francúzska prezentovali Emmanuelle Merlin a David Itier, radcovia pre vedu a techniku na Stálom zastúpení Francúzska pri EÚ v Bruseli.

Priority nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva vo všetkých oblastiach predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron na začiatku decembra 2021. Francúzsko sa drží tradície výberu špecifického predsedníckeho motta, ktorým bude “Recovery, power, belonging”. 

Výskum, inovácie a vysokoškolské vzdelávanie

Francúzske predsedníctvo bude klásť mimoriadny dôraz na ďalší rozvoj iniciatívy Európskych univerzít. Bol to práve prezident Emmanuel Macron, ktorý túto jedinečnú iniciatívu spustil na svojom prejave v septembri 2017 na pôde Sorbonskej univerzity v Paríži. Vo svojej reči navrhol vytvoriť 20 aliancií európskych univerzít do roku 2024, cieľ, ktorý sa Európe podarilo veľmi rýchlo naplniť a prekročiť – ku dnešnému dňu máme až 41 univerzitných aliancií, ktoré z tejto iniciatívy vzišli a ďalšie vzniknú na základe nedávno vyhlásenej otvorenej výzvy programu Erasmus+.

Počas francúzskeho predsedníctva sa plánuje prijať až 250 rôznych legislatívnych textov. V oblasti výskumu a inovácií už bude novej legislatívy oveľa menej, ako tomu bolo v predchádzajúcom období v súvislosti s prechodom na nové programové obdobie 2021-2027.

Legislatíva programu Horizont Európa bola prijatá na jar 2021 a v súčasnosti je už program v plnej prevádzke. Právne akty spojené s reformou systému a spúšťaním európskych partnerstiev boli taktiež prijaté v priebehu roka 2021. V novembri 2021 boli tiež prijaté závery Rady o riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA)Pakt pre výskum a inovácie, ktorý má byť politickým sprievodcom implementácie ERA.

Úlohou francúzskeho predsedníctva a tiež celého predsedníckeho tria bude implementovať vyššie spomenuté opatrenia. Francúzsko bude tiež venovať čas príprave základov pre budúce iniciatívy v oblasti európskej vedy. Pre Francúzsko je dôležité, aby sa jeho predsedníctvo nieslo v znamení kompromisov medzi všetkými členskými štátmi EÚ.

Tromi najdôležitejšími prioritami v oblasti výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania sú:

1) Európske univerzity

41 aliancií európskych univerzít, ktoré vzišli z dvoch pilotných výziev (20192020) v rámci programu Erasmus+, získalo aj doplnkové financovanie z programu Horizont 2020 pre svoju výskumnú zložku. V budúcnosti takúto podporu poskytne aj program Horizont Európa. Ako bolo spomenuté v úvode, Francúzsko prikladá iniciatíve mimoriadnu dôležitosť a jeho úlohou bude podporovať a rozvíjať ekosystém európskych univerzít.

V tomto smere budú v polovici januára 2021 vydané dva kľúčové dokumenty: závery Rady a odporúčania Rady ohľadom európskych univerzít. Venovať sa im bude Rada v zložení ministrov zodpovedných za vzdelávanie, kultúru, mládež, médiá, komunikáciu a šport zo všetkých členských štátov EÚ.

2) Medzinárodná spolupráca

V priebehu roka bol definovaný nový rámec medzinárodnej spolupráce – globálny prístup k výskumu a inováciám – európska stratégia pre medzinárodnú spoluprácu v meniacom sa svete – ktorý sa zakladá sa na kľúčových hodnotách a princípoch, akými sú akademická sloboda, rodová rovnosť, etika výskumu, otvorená veda a tvorba politík založená na dôkazoch.

Táto stratégia, spoločne s Paktom pre výskum a inovácie, sú základnými dokumentami v oblasti medzinárodnej spolupráce so štátmi mimo EÚ. Francúzsko je pripravené viesť multilaterálny dialóg s mnohými krajinami sveta a diskutovať o týchto princípoch. Jednou z príležitostí bude medzinárodná konferencia na túto tému, ktorá sa uskutoční 8.-9. marca 2022 v Marseille.

3) Integrácia vedomostného štvoruholníka: vzdelávanie, výskum, inovácie a služby spoločnosti

Francúzske predsedníctvo považuje za kľúčové, aby sa zložky vedomostného štvoruholníka systematicky prepájali a navzájom sa dopĺňali.  

Za týmto účelom budú rozvíjať dva nástroje:

1) Misie EÚ, ku ktorým budú počas francúzskeho predsedníctva vydané závery Rady.

2) Reforma systémov hodnotenia výskumu, ku ktorej Európska komisia nedávno vydala predbežné odporúčania a počas francúzskeho predsedníctva k nej tiež budú vydané závery Rady.  

Podujatia

Počas francúzskeho predsedníctva sa uskutoční 13 hlavných podujatí (zasadnutí Rady alebo verejných podujatí), z nich tie najdôležitejšie budú:

  • Neformálne zasadnutie Rady – Európske univerzity (29. január 2022)
  • Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (predbežne 25 február 2022)
  • Konferencie o medzinárodnej spolupráci (8.-9. marec 2022, Marseille)
  • Konferencia k misiám EÚ a občianskej angažovanosti (21. marec 2022, Paríž)
  • Konferencia ESFRI (23.-25. marec 2022)
  • Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (10. jún 2022) – na tomto zasadnutí sa predpokladá prijate záverov Rady pre misie EÚ

Ďalších približne 80 podujatí sa uskutoční pod záštitou francúzskeho predsedníctva.

Pozornosť si tiež zaslúži podujatie s názvom „Forum of Universities for the Future“, ktoré sa uskutoční 25.-26. januára 2022 v Paríži. Zúčastnia sa jej rôzne asociácie univerzitného sektora, aliancie európskych univerzít, organizácie združujúce výskumné a technologické organizácie, švédska rektorská konferencia aMinisterstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.

Všetky tieto a ďalšie podujatia, či iné informácie, budú dostupné na oficiálnej stránke francúzskeho predsedníctva Rady EÚ.

Celý program predsedníctva nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 20.12.2021, slord