Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priority maďarského predsedníctva Rady EÚMaďarsko preberá od 1. júla 2024 predsedníctvo Rady EÚ od Belgického kráľovstva na nasledujúcich šesť mesiacov. Maďarsko je tak poslednou krajinou z predsedníckeho tria, ktoré tvorí spolu so Španielskom a Belgickom.

V kontexte zvýšených investícií a iniciatívy v oblasti inovácií zo strany globálnych hráčov, akým sú USA a Čína, Maďarsko volá po zvýšení európskej konkurencieschopnosti, urýchlení zeleného a digitálneho prechodu a zabezpečení otvorenej strategickej autonómie a hospodárskej bezpečnosti. Mottom maďarského predsedníctva Rady EÚ je „Make Europe Great Again.“

V oblasti výskumu a inovácií si nové predsedníctvo Rady EÚ vytýčilo tri priority, a to:

 1. Riešenie fragmentácie európskeho výskumného priestoru,
 2. Zníženie inovačnej medzery,
 3. Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

 

V nadväznosti na priority budú pre oblasť výskumu a inovácie ústredné nasledujúce témy:

 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti a boj proti roztrieštenosti európskych ekosystémov výskumu a inovácií,
 • Zhodnotenie úspechov európskeho výskumného priestoru,
 • Posilnenie úlohy pokročilých materiálov,
 • Posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v rámci celého životného cyklu biomasy.

 

Prioritami pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy bude:

 1. Podpora konkurencieschopného európskeho vysokého školstva,
 2. Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 3. Podpora digitálneho a zeleného prechodu v systéme vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Zoznam hlavných podujatí relevantných pre vedu, výskum a inovácie:

–  Konferencia s Európskou univerzitnou alianciou (EUA) na tému inovácií, 10. september 2024, Brusel

– Týždeň inovatívnych regiónov v Európe (WIRE), 13. -15. november 2024, Budapešť

– Rozvoj zručností pre Smart špecializáciu (S3), 2. -3. december 2024, Budapešť

– Panelová diskusia k rámcovému programu FP10, 5. december 2024, Brusel

– Konferencia „Na ceste k posilnenej európskej spolupráci v oblasti výskumu zdravia mozgu,“ 9. – 10. december 2024, Budapešť

 

Okrem iného sa Maďarsko počas predsedníctva Rady EÚ bude usilovať získať politickú podporu pre partnerstvo v oblasti výskumu biohospodárstva so zameraním na centrálnu a východnú Európu – BIOEAST.

Navrhované partnerstvo tvorí kľúčový prvok širšieho politického zoznamu priorít a má za cieľ prispieť k zlepšeniu postavenia EÚ v oblasti najmodernejších technológií a zvýšenia konkurencieschopnosti Európy.

Krajiny strednej a východnej Európy majú vysoký potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje biohospodárstva, z ktorých možno vyrábať potraviny, materiály a energiu. Výrobné a spracovateľské zariadenia však nie sú zmodernizované, preto maďarské predsedníctvo vytýčilo nasledovné priority:

 1. nevyhnutnosť rozsiahleho regionálneho partnerstva poháňaného výskumom a inováciami s cieľom urobiť z tohto partnerstva prioritu pre novú Európsku komisiu,
 2. zapojenie susedných krajín v rámci BIOEAST, Západného Balkánu a krajín Východného partnerstva (konkrétne Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska),
 3. štyri tematické priority týkajúce sa pôdy, sladkej vody, systému potravín a zhodnocovania biomasy na miestnej úrovni.

 

Zároveň koncom mája 2024 tematická pracovná skupina BIOEAST predstavila manifest zainteresovaných strán s názvom „Udržateľné dodávateľské reťazce a posilnené miestne spracovanie biologických zdrojov v strednej a východnej Európe,“ ktorý vyzýva k podpisu zo strany jednotlivcov a inštitúcií.

V kontexte BIOEAST partnerstva majú byť míľnikmi maďarského predsedníctva Rady EÚ nasledovné výstupy:

 • Politické fórum o napredovaní výskumu a inovácií v strednej a východnej Európe, 4. júl 2024, Brusel
 • Závery Rady pre konkurencieschopnosť so žiadosťou adresovanou Komisii, aby posúdila uskutočniteľnosť a vytvorila strategický plán pre partnerstvo, 29. novembra 2024, Brusel
 • Plenárne zasadnutie SCAR a Konferencia BIOEAST and Beyond, 4. – 6. december 2024, Budapešť

 

Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, prezentácie priorít maďarského predsedníctva pre výskum a inovácie si môžete stiahnuť na nasledovných odkazoch:

Priority maďarského predsedníctva

BIOEAST

Viac informácií o maďarskom predsedníctve ako aj zoznam podujatí nájdete na ich oficiálnej stránke.

 

Zverejnené 24.06.2024, slord